Po ponad 8 miesiącach rozpatrywania wniosku o wpisanie nowych władz Klubu do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy postanowił oddalić nasz wniosek. Dla przypomnienia: 20 stycznia 2012 roku złożyliśmy w sądzie rejestrowym wniosek o zmianę wpisów w KRS uprawomocniających uchwały odwołujące Komandora oraz Zarządu JK AZS Wrocław i powołujące nowe osoby na Komandora i Członków Zarządu, podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Jacht Klubu AZS Wrocław w dniu 12 stycznia 2012r.

We wniosku opisaliśmy dokładnie sytuację klubu, przebieg wydarzeń i nieprawidłowości w postępowaniu Komandora i istniejącego Zarządu Klubu, jednak sąd rozpatrując nasz wniosek wziął pod uwagę jedynie formalne aspekty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, uznając zwołane w dniu 12.01.2012 r. Zebranie za niewładne do ustanawiania jakichkolwiek uchwał. Dla zainteresowanych, poniżej, cytujemy fragmenty uzasadnienia decyzji sądu.

Dziękujemy wszystkim, którzy 12.01.2012 uczestniczyli w Zebraniu. Wierzymy, nie było ono daremne. Osoby wybrane przez Was tego dnia, czekając na decyzję Sądu, podejmowały szereg czynności próbując podtrzymać więzi łączące Członków Klubu.

W ramach tych działań, pomimo braku dostępu do sprzętu klubowego i przystani odbyły się m.in. IV Otwarty Turniej Letni Członków i Sympatyków Jacht Klubu AZS Wrocław złożony z sześciu wyścigów regatowych, które umożliwiły poznanie okolicznych akwenów i wspólne żeglarskie weekendowe wypady za miasto. Regularnie, co czwartek odbywają się spotkania czwartkowe, do dziś odbyło się ponad około 30 spotkań, na których mieliśmy okazję spotkać się w żeglarskim gronie i wysłuchać ciekawych prelekcji, powstała strona internetowa ( alfa.jachtklub.wroclaw.pl ) i fanpage na Facebooku ( http://www.facebook.com/Jacht.Klub.Wroclaw ), które służą nam do informowania o najnowszych wydarzeniach. Przed nami Klubowy rejs sylwestrowy na Pogorii. Planujemy dalsze działania wierząc, że klub to jego Członkowie a nie przystań, jachty, czy działacze. Bądźmy nadal razem.

Uzasadnienie decyzji Sądu Rejonowego wydanej 28.09.2012 r.

„W ocenie sądu nie stanieją uchwały odwołujące komandora i dotychczasowy zarząd oraz powołujące wnioskodawców w skład zarządu stowarzyszenia JK AZS we Wrocławiu, bowiem nie doszło do skutecznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków JK AZS we Wrocławiu na dzień 12.01.2012 r. Zgodnie z § 16 pkt 6 statutu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd. Oznacza to, że tylko zarząd ma kompetencje do podjęcia decyzji o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Tylko Walne Zebranie zwołane na podstawie decyzji Zarządu, jako organu kolegialnego, a nie działania poszczególnych członków zarządu, ma charakter Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Walnego Zebrania zdolnego do podejmowania uchwał. Nie ulega wątpliwości, że na podstawie § 16 pkt 6 statutu zarówno poprzednie Walne Zebranie tj. to które odbyło się w dniu 15.12.2011 r. jak i Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków Zwyczajnych Klubu mogli skutecznie wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Podjęta na Walnym Zebraniu Członków w dniu 15.12.2012 uchwała nr 2/2011 stanowi wniosek do zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania w dniu 12.01.2012 r., natomiast nie daje ona upoważnienia żadnemu z pojedynczych członków zarządu do zwołania go we wskazanym w niej terminie, z pominięciem zwołania posiedzenia Zarządu zgodnie z § 18 pkt 9 statutu i podjęcia stosownych uchwał przez Zarząd co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami § 15 pkt 5 statutu. W ocenie sądu w niniejszej sprawie okoliczność, że Komandor Klubu nie zareagował na wniosek Zwyczajnego Walnego Zebrania z 15.12.2011 r. nie upoważniała wicekomandora do samodzielnego wykonanie tego wniosku….. Gdyby nawet uznać, że pomiędzy 15.12.2011 r. a 4.01.2012 r. komandor Piotr Orwaldi był nieobecny w kraju a wicekomandor zastępujący go wówczas na podstawie § 18 pkt 8 statutu zobowiązany był zwołać posiedzenie zarządu celem rozpatrzenia wniosku poprzedniego Walnego Zgromadzenia o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków. Dopiero uchwała zarządu podjęta na podstawie  § 18 pkt 6 statutu mogła legitymować komandora albo wicekomandora wraz z upoważnioną uchwałą zarządu osobą do zwołania Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia. Z bezspornych okoliczności niniejszej sprawy wynika, że żadne posiedzenie zarządu w przedmiocie podjęcia uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania Członków JK AZS we Wrocławiu na wniosek zwyczajnego Zebrania Członków z dnia 15.12.2011 r. nie miało miejsca. Wicekomandor nie został również, żadną uchwałą zarządu upoważniony do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Tym samym skoro to nie zarząd podjął uchwałę o Zwołaniu Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania w dniu 12.01.2012 r. i to nie osoby upoważnione przez zarząd zgodnie z § 16 pkt 4 i § 18 pkt 6 statutu zawiadamiały członków Klubu o terminie i miejscu Zebrania to Zebranie, które odbyło się w dniu 12.01.2012 r. nie było organem stowarzyszenia a tym samym nie mogło podjąć skutecznie żadnej uchwały o zmianie władz klubu.”

W imieniu wnioskodawców

Agnieszka Tabisz