STATUT STOWARZYSZENIA

Jacht Klub Wrocław

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi  nazwę: Jacht Klub Wrocław w dalszych  postanowieniach statutu zwane Klubem.

2. Klub jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla uprawiania sportu, rekreacji i turystyki żeglarskiej oraz upowszechniania i rozwoju wszelkich form żeglarstwa. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wrocław  Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z  dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

5. Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Klubu  oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Klubu jest:

a) zachowanie ciągłości oraz kontynuacja  tradycji Jacht Klubu AZS Wrocław,

b) rozwój i popularyzacja żeglarstwa i sportów wodnych,

c) umożliwienie swoim członkom realizacji zamierzeń związanych z uprawianiem żeglarstwa w różnych jego formach,

d) kultywowania i propagowanie dobrych zwyczajów i tradycji żeglarskich,

e) upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności i polepszenie stanu zdrowia swoich członków,

8. Klub realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w następujących formach:

1) organizacja i prowadzenie wszelkich form upowszechniania żeglarstwa,  takich jak: żeglarstwo śródlądowe i morskie w formie rekreacyjnej i wyczynowej,

2)  realizacja szkoleń żeglarskich,

3)  utrzymanie sprzętu żeglarskiego odpowiedniego do potrzeb członków Klubu ,

4)  organizowanie zawodów sportowych i prowadzenie imprez sportowych,

5)  utrzymywanie kontaktów z innymi klubami krajowy mi i zagranicznymi,

6)  prowadzenie działalności gospodarczej służącej pozyskiwaniu środków do realizacji celów Klubu.

Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa Zarząd klubu w odrębnej uchwale.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

10. Klub posiada członków:

a)  zwyczajnych,

b)  wspierających,

c)  honorowych.

11. Członkiem Zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która:

a)  złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)  przedstawi rekomendację dwóch członów Klubu,

c)  zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Klubu .

12. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające działalność Klubu i przyjęte uchwałą Zarządu Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy.

13. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu, lub osoba szczególnie zasłużona dla żeglarstwa.

14. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na wniosek  Zarządu lub 10 członków Klubu.

15. Członkowie zwyczajni z opłaconymi składkami mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu, na zasadach określonych przepisami i zwyczajami Klubu,

c) nosić odznaki Klubu i proporzec Klubu na jednostkach pływających,

d) reprezentować Klub na imprezach i zawodach sportowych,

e) zgłaszać propozycje, postulaty i wnioski do władz Klubu,

f)  domagać się rozpatrzenia zgłoszonych wniosków,

16. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) regularnego opłacania składek członkowskich

b) czynnego uczestniczenia w działalności Klubu i realizacji jego celów,

c) przestrzegania statutu Klubu, oraz przepisów i u chwał regulujących funkcjonowanie Klubu,

d) przestrzegania dobrych zwyczajów żeglarskich i zasad etyki sportowej,

e) zachowania nienagannej  postawy moralnej i etycznej,

17. Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani  czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

18. Członek wspierający ma obowiązek wspierania działalności Klubu zgodnie z zawartą umową oraz wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.

19. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich, a poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

20.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2)  wykluczenia uchwałą Zarządu:

a)  z powodu łamania przepisów statutu,

b)  z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż jeden rok,

c)  z powodu nieprzestrzegania obowiązków członka Klubu.

3)  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4)  śmierci członka Klubu oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

21.  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. Uchwała Walnego Zgromadzenia  jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

22.  Władzami Klubu są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Klubu,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

23.  Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

24.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa dwa  lata.

25. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w trakcie Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów , głosowanie powtarza się, aż do skutku.

26. Wybory do wszystkich władz Klubu przeprowadzane są osobno na Komandora, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

27. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku uzyskania równej liczby głosów decyduje wskazanie głos komandora w Zarządzie lub przewodniczącego w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim.

28. W razie gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuj ą pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu w drodze głosowania, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków organu,  liczba członków dokooptowywanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

29. Okres tymczasowej kooptacji upływa wraz z terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia Klubu, które może zatwierdzić dokooptowanych członków władz lub dokona ć wyborów uzupełniających na okres do końca kadencji.

30. W przypadku ustąpienia Komandora funkcję jego pełni, do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, członek Zarządu powołany uchwałą Zarządu spośród członków Zarządu pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie Członków Klubu

31. Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższą władzą Klubu.

32. Kompetencje Walnego Zgromadzenia nie są ograniczone przez kompetencje innych władz Klubu

33.  W Walnym Zgromadzeniu  biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni z opłaconymi aktualnymi składkami i członkowie honorowi,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, oraz zaproszeni goście.

34. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne, przy czym ich kompetencje nie różnią się.

35. Walne Zgromadzenie  zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz w roku i winno odbyć się w okresie pomiędzy 15 października, a 15 listopada, na terenie miasta Wrocławia.

36. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania. Jako skuteczny sposób zawiadomienia, przyjmuje się również zawiadomienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. SMS-em lub e-mail’em.

37. Zwołanie Walnego Zgromadzenia jest obowiązkiem Zarządu.

38. W przypadku niezwołania, przez Zarząd, Walnego Zgromadzenia do dnia 15 listopada, Walne Zgromadzenie zostaje zwołane przez Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński, w terminie do końca stycznia następnego roku.

39. Uchwały Walnego Zgromadzenia zwyczajnego zapadają bezwzględną większością głosów w obecności dowolnej liczby członków Klubu. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w wyborach do władz Klubu.

40. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie oprócz okresu pomiędzy 15 października, a 15 listopada. Jest zwoływane przez Zarząd: z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

41. W przypadku braku, określonej w statucie, reakcji Zarządu na poprawny wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu 20 dni, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński.

42.  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy członków Klubu. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w wyborach do władz Klubu.

43. Walne Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne wybiera sekretarza oraz przewodniczącego, który prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym przez Walne Zgromadzenie regulaminem obrad.

44. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,

b) uchwalanie zmian statutu, większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby uprawnionych członków Klubu

c) wybór władz Klubu,

d) odwoływanie władz Klubu  lub członków tych władz ,  przed upływem bieżącej kadencji, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub 1/3 członków Klubu i następnie powoływanie nowych.

e) zatwierdzanie regulaminów działania Władz Klubu

f) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

g) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego

k) podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,

l) podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu składników majątku Klubu o znacznej wartości oraz podejmowanie uchwał ustalających i zmieniających obowiązujący próg wartości „składników majątku o znacznej wartości”,

m) powoływanie komisji nadzwyczajnych,

n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 liczby uprawnionych członków Klubu,

o) uchylanie, anulowanie i zmiana uchwał Władz Klubu,

p) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Zarząd

45. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia. Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz.

46. Zarząd składa się z 3 do 6 osób w tym z wybranego spośród swoich członków Sekretarza i Skarbnika. Funkcja Sekretarza i Skarbnika może być pełniona przez jedną osobę.  W skład Zarządu wchodzi również Komandor, wyłoniony w osobnych wyborach.

47. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Komandora nie rzadziej niż raz w miesiącu.

48. W szczególnym przypadku, gdy zebranie Zarządu  nie zostało zwołane przez Komandora przez ponad 60 dni, zebranie Zarządu zwoływane jest przez Sekretarza lub Skarbnika

49. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

50. Do kompetencji  i obowiązków Zarządu należą:

a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

c) uchwalanie planów działania i budżetu Klubu,

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

e) powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Klubu,

f) powoływanie pełnomocników Zarządu do wykonania określonych zadań,

g) udzielanie, w formie uchwały, pełnomocnictwa Komandorowi oraz Sekretarzowi lub Skarbnikowi do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu,

h) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich, okresów składkowych  i terminów ich płatności,  i) ustalanie zasad korzystania ze sprzętu klubowego,

j) przyznawanie wyróżnień, dyplomów, nagród rzeczowych i finansowych dla wyróżniających się aktywnością członków Klubu, k) przyjmowanie i wykluczanie Członków klubu, zgodnie z postanowieniami Statutu,

l) podejmowanie decyzji o zawieraniu i rozwiązywaniu umów o prac ę,

m) reprezentowanie Klubu na zewnątrz. Komandor Klubu

51. Komandor Klubu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Klubu bezwzględną  większością głosów w głosowaniu tajnym.

52. Komandor Klubu może być odwołany przed upływem kadencji jedynie przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, je żeli zajdą przesłanki określone w pkt. 44
ppkt. d)  Statutu.

53. Komandor kieruje pracą Zarządu Klubu oraz zwołuje zebrania Zarządu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

54. Komandor lub w jego zastępstwie Sekretarz lub Skarbnik  Klubu przewodniczy obradom Zarządu.

55. Komandor w okresie między zebraniami Zarządu podejmuje decyzje doraźne w sprawach, które nie  są zastrzeżone dla Zarządu lub Walnego Zgromadzenia

56. Umowy o pracę podpisuje Komandor jednoosobowo na podstawie przyjętej przez Zarząd uchwały.
Komisja Rewizyjna

57. Komisja Rewizyjna, jest organem kontrolnym Klubu  i wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w składzie od 2 do 4 członków.

58. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w przeciągu 7 dni od wyborów i wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.

59. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Sekretarza nie rzadziej niż raz na kwartał.

60. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, zatwierdzony  przez Walne Zgromadzenie.

61. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

62. Kontrole Komisji Rewizyjnej odbywają się w obecności oddelegowanego członka Zarządu.

63. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów klubowych, a Zarząd zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, oraz przedstawia żądane dokumenty dotyczące kontroli,

64. Do kompetencji i obowiązków  Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, bieżącej pracy Zarządu oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia,

b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Klubu

c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,

d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,

e) składanie wniosków  o udzielenie absolutorium dl a władz Klubu w całości lub poszczególnym ich członkom,

f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

65.  Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli zajdą przesłanki określone  w Pkt. 38 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zajdą przesłanki określone w Pkt. 41 Statutu.

Sąd Koleżeński

66. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zgromadzenie  w liczbie 3 do 5 członków. Sąd Koleżeński konstytuuje się w przeciągu 7 dni od wyborów i wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

67. Sąd Koleżeński przedstawia sprawozdanie ze swoich działań i podjętych uchwał podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

68. Szczegółowy tryb działania Sądu określa regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

69. Nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, regulaminów i zarządzeń władz Klubu, naruszanie zasad życia społecznego, zasad dobrej praktyki żeglarskiej i  działanie na szkodę Klubu stanowi przewinienie koleżeńskie.

70. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dotyczące przewinień koleżeńskich z własnej inicjatywy,  na wniosek władz Klubu lub członków Klubu.

71. Sąd może wymierzać następujące kary:

a) upomnienie,

b) naganę,

c) okresowe zawieszenie w prawach członka Klubu,

d) okresowy zakaz  pełnienia funkcji we władzach Klubu,

e) wnioskować do Zarządu o wykluczenie z grona członków Klubu.

72. W przypadku objęcia okresowym  zakazem  pełnienia funkcji we władzach Klubu – Komandora, Zarząd zwołuje, w ciągu 20 dni, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które p odejmuje dalsze decyzje.

73. Odwołania od postanowień Sądu Koleżeńskiego rozpatrywane są przez Walne Zgromadzenie.

74. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony przez niego członek Sądu ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

75. Sąd Koleżeński ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli zajdą przesłanki określone w Pkt. 38 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zajdą przesłanki określone w Pkt. 41 Statutu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

76. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

77. Majątek Klubu powstaje:

a) ze składek członkowskich i wpisowego

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,

d) przychodów z organizacji imprez, zawodów i szkolenia, e) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego

f) dochodów z działalności gospodarczej,

78. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

79. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd za wyjątkiem „składników majątku o znacznej wartości”.

80. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania „składników majątku o znacznej wartości”,  zarezerwowane są do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

81.  Definicje oraz próg wartości „składników majątku o znacznej wartości” określa Walne Zgromadzenie, stosowną uchwałą

82.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli  w sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Komandora oraz Sekretarza lub Skarbnika, działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

83. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania.

84. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie, kwalifikowaną większością (2/3) głosów przy obecności, co najmniej 2/3 liczby uprawnionych członków Klubu, określając przy tym sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

85. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.